29 Ağustos 2015 Cumartesi

YSK, 1 KASIM 2015 SEÇİMLERİ; RESMİ SEÇİM TAKVİMİ

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı
1 KASIM 2015 PAZAR GÜNÜ YAPILACAK OLAN
26. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE
UYGULANACAK SEÇİM TAKVİMİ
BİLGİ NOT:
1- İlgili kanunlarda öngörülen bazı süreler 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun ve 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un verdiği yetkiye dayanılarak kısaltılmıştır (2839/9; 298/Ek 4).
2- Bu Takvimde geçen "siyasi partiler" kavramından, Yüksek Seçim Kurulunca seçime katılabilecekleri ilân olunan siyasi partiler anlaşılır.
3- Takvimde son günü gösterilen süreler, aksine bir açıklama yoksa belirtilen gün, saat 17.00'de sona erer.
4- "Seçim Takvimi"nin kesintisiz uygulanması gerekmekte olup, resmî tatil günleri de "Seçim Takvimi" açısından normal çalışma günleri gibi değerlendirilir.
5- Seçime katılabilecek siyasi partilerin ilçede teşkilatı bulunmaması halinde bu Takvime göre ilçe seçim kurulunca yapılacak bildirimler ve yazışmalar partinin il başkanlığı, il'de de teşkilatı olmadığı takdirde ilgili siyasi partinin genel başkanlığı ile yapılır.
6- 298 sayılı Kanun'un 87. maddesi gereğince, sandık seçmen listesinde yazılı seçmenin kimliği, nüfus hüviyet cüzdanı veya kimlik tespiti amacıyla düzenlenmiş ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan resmî belgelerle belirlenir (Hangi resmî belgelerin kimliğin belirlenmesinde kabul edileceği hususu, Yüksek Seçim Kurulunca seçimin başlangıcında tespit ve ilân edilir. Şu kadar ki, belediyeler ile köy ve mahalle muhtarlıklarınca tanzim ve tasdik edilen kimlik belgeleri bu maddenin uygulanmasında geçerli değildir.).
7- Yüksek Seçim Kurulunca seçim iş ve işlemlerine ilişkin çıkarılan genelge ve kararlardan Resmî Gazetede yayımlananlar, seçime katılabilecek siyasi parti genel başkanlıklarına ve bağımsız adaylara tebliğ edilmiş sayılır.
31 AĞUSTOS 2015 PAZARTESİ
SEÇİMİN BAŞLANGIÇ TARİHİ (2839/8,9)
1- Seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesi amacıyla kullanılan MERNİS’ten veri alımının ve güncellemenin durdurulması,
2- Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlanılması,
3- Milletvekili Genel Seçimine ait parametrelerin SEÇSİS’ten tanımlanması,
4- Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin kimlik bilgilerini içeren listelerin Cumhuriyet başsavcılıklarından istenerek SEÇSİS'e girilmeye başlanması ve listelerin düzenlenmesi,
5- Oy kullanılacak gümrük kapılarının ve yurt dışı temsilciliklerin ilân edilmesi,
6- Yurt dışı geçici ilçe seçim kurullarının, yurt dışı sandık kurullarının, saklama ve ulaştırma kurulları (komisyonları) ile sayım ve döküm kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanılması (298/94-A-C-E), 7- Siyasi partilerden hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacaklarını Yüksek Seçim Kuruluna bildirmelerinin istenilmesi (2820/37).
1 EYLÜL 2015 SALI
1- Siyasi partilerin;
a) Hangi seçim çevrelerinde önseçim,
b) Hangi seçim çevrelerinde aday yoklaması yapacaklarını Yüksek Seçim Kuruluna bildirmelerinin son günü (2820/37),
2- Yüksek Seçim Kurulunca, siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde hangi usul ve esaslar ile aday tespiti yapacaklarının Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ile ilgili ilçe seçim kurullarına ulaştırılmak üzere il seçim kurullarına bildirilmesi,
3- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, önseçimde oy kullanacak partili üyeleri gösteren listelerin, ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesine başlanması (2820/42),
4- Önseçim ilçe seçim kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanılması (Önseçim ilçe seçim kurullarında görev alacak siyasi partili üyelerin, aday adayı olmayacak kişilerden belirlenmesi gerekir.) (2820/41-1).
2 EYLÜL 2015 ÇARŞAMBA
1- Muhtarlık bölgesi askı listelerinin,
2- Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerinin, güncellenmek üzere ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılması ve itirazların başlaması (Saat 08.00),
3- Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün www.ysk.gov.tr adresinden ilân edilmesi ve itirazların başlaması (Türkiye saati ile 08.00),
4- Yüksek Seçim Kurulunun www.ysk.gov.tr adresinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasına başlanılması (Saat 08.00),
5- Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce; elektronik ortamda hazırlanan muhtarlık bölgesi askı listeleri ile Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün, siyasi partilere SEÇSİS Siyasi Parti Portalı (SİPPORT) üzerinden erişime açılması, ayrıca talepleri halinde tutanak karşılığında siyasi partilerin genel merkez yetkililerine (siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına gönderilmek üzere) elden teslimi (298/39),
6- Önseçim ilçe seçim kurulu oluşturulması çalışmalarının bitirilmesi ve kurullarda görev alacaklara tebligatların yapılması,
7- Gümrük kapılarında görev yapacak geçici gümrük kapısı seçim kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanılması (298/94-E),
8- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, önseçimde oy kullanacak partili üyeleri gösteren listelerin, ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilmesinin tamamlanması ve bu hususun Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesi (2820/42),
9- Önseçim yapacak siyasi partilerin üye kayıt defterlerini ilgili önseçim ilçe seçim kuruluna teslimi,
10- Siyasi partiler kayıtlı üyelerinin tamamı dışında başka bir usulle aday yoklaması yapacaksa, bu halde oy kullanacak üyelerin seçmen listelerini üye kayıt defterleriyle birlikte ilgili önseçim ilçe seçim kurulu başkanlığına vermelerinin son günü (Siyasi partilerin bu listeleri dört nüsha olarak hazırlayıp vermeleri gereklidir.) (2820/42-6).
3 EYLÜL 2015 PERŞEMBE
1- Siyasi partilerin;
a) Önseçim yöntemi ile aday belirlemesi yapacakları seçim çevrelerine ilişkin olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca gönderilen listelerin,
b) Önseçim dışında bir yöntemle aday yoklaması yapacakları seçim çevrelerine ilişkin olarak ilçe seçim kurulu başkanlıklarına verdikleri listelerin, askıya çıkarılması (Saat 08.00) (2820/42-7),
2- Askıya çıkarılan listelere itirazların başlaması,
3- Önseçim sandık kurullarının oluşum çalışmalarına başlanması (Önseçim sandık kurullarında görev alacak siyasi partili üyelerin, aday adayı olmayacak kişilerden belirlenmesi gerekir.) (2820/41).
4 EYLÜL 2015 CUMA
1- Gümrük kapıları sandık kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanılması,
2- Önseçim ve aday yoklaması ile ilgili olarak 3 Eylül 2015 Perşembe günü askıya çıkarılan listelerin indirilmesi ile listelere yapılacak itirazın son günü.
5 EYLÜL 2015 CUMARTESİ
1- Partili üye seçmen kartlarının yazımına ve yazımı tamamlananların partili üyelere dağıtımına başlanması (İtiraz üzerine listeden çıkartılanlara ait olanlar iptal edilmek kaydı ile) (2820/42-7),
2- Siyasi partilerin genel başkanlıklarının; partilerinin aday adayı listelerini ve seçim çevrelerini Yüksek Seçim Kuruluna ve ilgili il ve önseçim ilçe seçim kurullarına ayrı ayrı bildirmelerinin son günü (2820/40-6),
3- Önseçim ve aday yoklaması ile ilgili listelere yapılacak itirazların önseçim ilçe seçim kurulunca kesin olarak karara bağlanmasının son günü (Saat 17.00),
4- Önseçim ya da aday yoklaması seçmen listelerinin kesinleştirilmesi (2820/42-son).
6 EYLÜL 2015 PAZAR
1- Önseçim sandık kurullarının oluşumunun tamamlanması ve bu oluşumda görev alanlara bildirimin yapılması (2820/41),
2- Sandık yerlerinin ilânı ve ilgili siyasi partilere duyurulması (2820/41-son),
3- Partili üye seçmen kartlarının dağıtımının bitirilmesi,
4- Yüksek Seçim Kurulunca, siyasi partilerin hangi seçim çevrelerinde önseçim ya da aday yoklamasına katılacaklarının www.ysk.gov.tr adresinden ilânı (2820/41-son),
5- Siyasi partilerin önseçim ya da aday yoklaması yapacakları seçim çevrelerinde gösterecekleri merkez adayı listelerini Yüksek Seçim Kuruluna bildirmelerinin son günü (Siyasi partilerin bu listeleri düzenlerken il’ini, seçim çevresini, aday listesi sırasını belirtmeleri gereklidir.) (2820/37),
6- Yüksek Seçim Kurulunca, siyasi partilerin bildirdikleri merkez adayı listelerinin ilgili önseçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmesi,
7- Önseçim yapacak siyasi partilerin, aday adayları listelerini içeren oy pusulalarını çoğaltarak, yeteri kadar zarf ile birlikte ilgili önseçim ilçe seçim kurullarına teslim etmelerinin son günü (2820/46-1),
8- Önseçim ilçe seçim kurullarınca, önseçim ya da aday yoklaması oy pusulalarının ve zarflarının mühürlenmesi,
9- Önseçim ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca, gerekli seçim araç ve gereçlerinin önseçim sandık kurulu başkanlarına teslimi ve önseçim sandık kurulu başkanlarının göreve hazır duruma getirilmeleri.
8 EYLÜL 2015 SALI ÖNSEÇİM
- ADAY YOKLAMASI
1- Önseçim sandık kurullarının sayım - döküm işlemlerini tamamlamaları ve düzenleyecekleri tutanakları ilgili önseçim ilçe seçim kurullarına iletmeleri,
2- Önseçim ilçe seçim kurullarının ilçe birleştirme tutanaklarını düzenlemeleri ve il seçim kurullarına iletmeleri,
3- Önseçim ilçe seçim kurullarına yapılacak itirazların başlaması.
9 EYLÜL 2015 ÇARŞAMBA
Önseçim sandık kurulu tutanaklarına karşı;
1- Önseçim ilçe seçim kurullarına yapılacak itirazların son günü (Saat 15.00)
2- Bu itirazların karara bağlanması ve ilgililere bildirilmesi (Saat 23.59) (2820/50).
10 EYLÜL 2015 PERŞEMBE
1- Önseçim ilçe seçim kurullarının birleştirme tutanaklarına karşı ilgili il seçim kurullarına itirazların son günü (Saat 15.00) (298/129),
2- İl seçim kurullarınca, önseçim ilçe seçim kurullarının birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazların karara bağlanmasının son günü (Saat 23.59),
3- İl seçim kurullarının önseçim birleştirme tutanaklarını düzenlemeleri,
4- a) Muhtarlık bölgesi askı listelerinin,
b) Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerinin askıdan indirilmesi ve yapılacak itirazların son günü,
5- Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün, www.ysk.gov.tr adresinden yapılan ilânının sonlandırılarak bu durumun tutanak altına alınması ve Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne yapılacak itirazların son günü (Türkiye saati ile 17.00),
6- Bina bazında seçmen kayıtlarının www.ysk.gov.tr adresinden sorgulanmasının son günü. 11 EYLÜL 2015 CUMA
1- Muhtarlık bölgesi askı listelerine ve Yurt Dışı Seçmen Kütüğü ile tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerine yapılacak itirazların karara bağlanmasının son günü,
2- İl seçim kurullarının önseçim birleştirme tutanaklarına karşı Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazların son günü.
12 EYLÜL 2015 CUMARTESİ
Yüksek Seçim Kurulunca il seçim kurullarının ön seçim birleştirme tutanaklarına yapılan itirazları karara bağlaması ve bu kararların ilgili il seçim kurullarına bildirilmesi.
13 EYLÜL 2015 PAZAR
1- Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanınca verilen kararların gereğinin Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yerine getirilmesinin son günü, 2- İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca verilen kararların gereğinin ilçe seçim kurullarınca yerine getirilmesinin son günü,
3- Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ile ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulunca kura çekilmesi ve ilânı (2839/26),
4- Önseçim aday listelerinde il seçim kurullarınca ya da Yüksek Seçim Kurulunca itiraz üzerine verilen kararlar ve istifalar sonucu meydana gelen eksilmelerin il seçim kurullarınca tamamlanması (2820/51),
5- İl seçim kurullarınca, önseçimle belirlenmiş milletvekili adaylarına ait listelerin Yüksek Seçim Kuruluna gönderilmesi (Belli bir seçim için parti adaylarının Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinden sonra, önseçim ve adaylarla ilgili itiraz ve şikâyetler dikkate alınmaz. Daha önce yapılmış olan itiraz ve şikâyetler üzerine başlamış olan işlemler durdurulur.) (2820/51-son),
6- Yüksek Seçim Kurulunca, önseçim milletvekili adaylarına ilişkin listenin tasdikli birer örneğinin ilgili partilerin genel başkanlıklarına teslim edilmesi.
14 EYLÜL 2015 PAZARTESİ
Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce;.
Elektronik ortamda hazırlanan Yurt Dışı Seçmen Kütüğü ile sandık bölgesi askı listelerinin (döküm süresi dâhil askı süresi içinde gerçekleşen tüm değişiklikleri içeren)., siyasi partilere SİPPORT üzerinden erişime açılması, ayrıca talepleri halinde tutanak karşılığında siyasi partilerin genel merkez yetkililerine elden teslimi ve bu listelere itirazların başlaması (Saat 08.00) (298/35, 39, 42, 123),
15 EYLÜL 2015 SALI
Sandık bölgesi askı listeleri ile Yurt Dışı Seçmen Kütüğünde askı süresi içinde yapılan değişikliklere itirazların son günü (298/123).
16 EYLÜL 2015 ÇARŞAMBA
Sandık bölgesi askı listeleri ile Yurt Dışı Seçmen Kütüğünde askı süresi içinde yapılan değişikliklere yönelik itirazların ilgili ilçe seçim kurullarınca karara bağlanmasının son günü (298/123),
17 EYLÜL 2015 PERŞEMBE
1- Sandık bölgesi askı listeleri ile Yurt Dışı Seçmen Kütüğündeki değişikliklere karşı itirazlar nedeniyle ilçe seçim kurullarınca verilen kararlara karşı il seçim kuruluna yapılacak itirazların son günü (Saat 15.00),
2- Yapılan itirazların, il seçim kurullarınca kesin olarak karara bağlanması (saat 23.59).
18 EYLÜL 2015 CUMA
1- Siyasi partilerin genel merkez yetkilileri ile Seçmen Kütüğü Genel Müdürünün; 298 sayılı Kanun'un 122, 123 ve 124. maddesinde yazılı şikâyet ve itirazlar üzerine verilen kesin kararların, Yüksek Seçim Kurulunca incelenip karara bağlanmasını istemelerinin son günü (Saat 17.00),
2- Yukarıdaki madde uyarınca yapılacak itirazların Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son günü (Saat 23.59),
3- Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerinin, Cumhuriyet başsavcılığından istenilen ikinci liste ile karşılaştırılarak değişikliklerin SEÇSİS’e işlenmesi işlemlerinin bitirilmesi ve askıya çıkarılması,
4- Siyasi partilerin genel merkezlerinin, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına alındı belgesi karşılığında DVD ve kâğıt ortamında en geç saat 17.00’ye kadar vermelerinin son günü (2839/20),
5- Bağımsız milletvekili adaylığı için il seçim kurullarına başvurunun son günü (Adaylar, emaneten yatırdıkları para makbuzlarını başvurularına eklemek zorundadırlar.) (Saat 17.00) (2839/21),
6- İl seçim kurullarınca bağımsız milletvekili adaylarının Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü,
7- Yüksek Seçim Kurulunca, siyasi partilerin verdikleri aday listelerinin incelenmesine başlanması.
19 EYLÜL 2015 CUMARTESİ
1- İl seçim kurulunun kesin kararları ile itiraz edilmeksizin kesinleşen ilçe seçim kurulu kararlarının ve Yüksek Seçim Kurulunca verilen kararların ilçe seçim kurulları ile Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunca seçmen kütüğüne işlenmesinin bitirilmesi,
2- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre seçmenlerden ölmüş olanlar ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılanların Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce işlenmesi.
20 EYLÜL 2015 PAZAR
1- Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütüklerinin kesinleştirilmesi,
2- Yurt içi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi,
3- Yurt dışı seçmenlerin oy kullanacakları temsilcilik, tarih aralığı ve yer bilgilerinin www.ysk.gov.tr adresinden ilânı (Türkiye saati ile 08.00),
4- Yüksek Seçim Kurulu tarafından, siyasi partilerin verdikleri aday listeleri ile illerden gelen bağımsız adaylarla ilgili başvuru belgelerinin incelenmesi sonucu tespit edilen eksikliklerin, siyasi parti genel merkezlerindeki yetkili organlarından ve bağımsız adaylardan tamamlanmasının istenilmesi (Yazı ve alındı belgesi karşılığında) (2839/13, 14, 23), .
5- Başvuru evrakında eksiklik tespit edilen ve kendisine ulaşılamayan bağımsız adaylar hakkındaki eksikliklerin Resmî Gazetede ve www.ysk.gov.tr adresinde yayımlanması/yayınlanması.
21 EYLÜL 2015 PAZARTESİ
1- Geçici gümrük kapısı seçim kurullarının oluşturulması çalışmalarının tamamlanması ve ilgililere tebliği,
2- a) Yurt dışı sandık kurullarının, saklama ve ulaştırma kurulları ile sayım ve döküm kurullarının oluşturulması çalışmalarının tamamlanması, b) Gümrük sandık kurullarının oluşturulmasının tamamlanması ve ilgililere tebliği ile bu kişilere yönelik eğitim çalışmalarına başlanılması.
22 EYLÜL 2015 SALI
1- Siyasi partilerin aday listeleri ile bağımsız adayların başvuru evrakındaki eksiklikleri tamamlamalarının son günü (2839/15),
2- Bağımsız adayların adaylıktan vazgeçmelerinin son günü.
23 EYLÜL 2015 ÇARŞAMBA
1- Yüksek Seçim Kurulunca milletvekili geçici aday listelerinin incelenmesi işlemlerinin tamamlanması ve bu listelerin ilgili il seçim kurulu başkanlıkları ile radyo, televizyon ve Resmî Gazetede yayınlanması/yayımlanması (2839/20-2),
2- Geçici aday listelerinin (bağımsız adaylar dâhil) il seçim kurulları tarafından mahallinde alışılmış usullerle ilânı (2839/20),
3- Geçici aday listelerine karşı il seçim kurullarına ve Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazların başlaması ve incelenmesi (2839/22, 23).
24 EYLÜL 2015 PERŞEMBE
 1- Geçici aday listelerine karşı ilgili il seçim kurullarına yapılacak itirazların son günü (Saat 15.00) (298/125; 2839/22),
2- Geçici aday listelerine karşı ilgili il seçim kurullarına yapılacak itirazların incelenmesinin ve karara bağlanmasının son günü (Saat 23.59),
25 EYLÜL 2015 CUMA
1- Geçici aday listelerinde il seçim kurullarının incelemeleri sonucunda meydana gelen noksanlık ve aykırılıkların; il seçim kurullarınca ilgili adaya, siyasi parti il başkanlığına ve ilgili siyasi parti genel merkezine de iletilmek üzere Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü (298/125; 2839/23),
2- İl seçim kurullarının milletvekili geçici aday listelerine yapılan itiraz üzerine verdikleri kararlara karşı Yüksek Seçim Kuruluna yapılacak itirazların son günü (2839/22).
26 EYLÜL 2015 CUMARTESİ
1- Birleşik oy pusulasında yer alacak olan bağımsız aday sıralaması için tüm il seçim kurullarında aynı anda olmak üzere saat 11.00’de kura çekilmesi, davete rağmen kuraya katılmayan bağımsız aday yerine ise il seçim kurulunca kura çekiminin yapılması (2839/26-d),
2- Kura tutanağının aynı gün en seri şekilde Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesi,
3- Milletvekili geçici aday listelerine karşı il seçim kurullarına yapılan itirazlar üzerine bu kurullarca verilen kararlara yönelik itirazların Yüksek Seçim Kurulunca karara bağlanmasının son günü,
4- Milletvekili geçici adaylığından istifa edenlerin Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmelerinin son günü,
5- İstifa, ölüm, itiraz veya inceleme üzerine adaylıktan çıkarılmaları nedeniyle aday eksilmelerinin tamamlanması hususunun Yüksek Seçim Kurulunca siyasi partilere bildirilmesi.
27 EYLÜL 2015 PAZAR
1- İlçe seçim kurulu başkanınca, siyasi partiler dışından getirilen asıl üyelerle görüşerek seçim bölgesi içindeki veya dışındaki seçmenler arasından iyi ün sahibi olmakla tanınmış, okur - yazar kimselerden, kurula bağlı seçim bölgelerindeki sandıklardan her biri için birer kişi olmak üzere sandık kurulu başkan adaylarına ilişkin listenin düzenlenmesi (298/22-1),
2- Kurulun siyasi partili üyelerinden, sandık kurulu başkan adaylarına ilişkin birer liste düzenleyerek başkanlığa verilmesinin istenilmesi (298/22-1, 2),
3- Seçmen bilgi kâğıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanılması,
4- Siyasi partilerden sandık kurulunda görev alacak olan üye listelerinin ilçe seçim kurulu başkanlığına verilmesinin istenilmesi.
28 EYLÜL 2015 PAZARTESİ
1- Aday listelerinde meydana gelen eksikliklerin ilgili siyasi partilerce tamamlanarak Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü,
2- İlçe seçim kurulunun siyasi partili üyelerince, sandık kurulu başkan adaylarına ilişkin listelerin ilçe seçim kurulu başkanlığına verilmesinin son günü (Saat 15.00),
3- İlçe seçim kurulu başkanınca ve ilçe seçim kurulunun siyasi partili üyelerince önerilen başkan adayları arasından ad çekilerek sandık kurulu başkanlarının belirlenmesi ve SEÇSİS’e girilmesi,
4- Yüksek Seçim Kurulunca milletvekili kesin aday listelerinin seçim çevreleri itibariyle ilân edilmek üzere;
 a) İl seçim kurullarına,
b) Resmî Gazete, radyo ve televizyonda yayımlanmak/yayınlanmak üzere ilgili mercilere gönderilmesi (2839/24).
5- Siyasi partilerin seçim çevreleri itibariyle milletvekili kesin aday listeleri ile bağımsız adayların radyo, televizyon, Resmî Gazete ve illerde ilânı (2839/24),
6- Yüksek Seçim Kurulunca;
a) Tüm seçim çevreleri ile yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında kullanılacak birleşik oy pusulalarının basımı, basımı tamamlandıkça bir plân dâhilinde dağıtımına başlanması,
b) Gümrük kapılarında kullanılacak araç ve gereçlerin ilgili seçim kurullarına gönderilmesine başlanılması,
29 EYLÜL 2015 SALI
1- İlçe seçim kurullarınca ticari amaçlı sabit ilân ve reklam yerlerinin belirlenerek siyasi partiler ile bağımsız adaylara duyurulmasının son günü (298/60-7), 2- Yurt içi sandık kurullarında görev alacak olan üye listelerinin siyasi partilerce verilmesinin son günü (298/23-2), 3- Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulunca, seçim araç ve gereçlerinin ilgili dış temsilciliklere gönderilmesine başlanılması.
30 EYLÜL 2015 ÇARŞAMBA
 Yurt içi sandık kurulu üyelerinin SEÇSİS'e girilmesine başlanması (298/23-2).
1 EKİM 2015 PERŞEMBE
1- Siyasi partiler ile bağımsız adayların yararlanmak istedikleri ilân ve reklam yerleri ile süresini ilçe seçim kuruluna bildirmelerinin son günü (298/60-7),
2- Yurt içi sandık kurullarının teşkiline karşı şikâyetlerin başlaması (Saat 08.00) (298/119-1).
2 EKİM 2015 CUMA
1- Aynı ilân ve reklam yerleri için birden fazla siyasi parti ve bağımsız adayın talepte bulunmaları ve anlaşma sağlanamaması halinde ad çekme işleminin yapılması (Saat 11.00),
2- İlçe seçim kurullarınca, siyasi partiler ve bağımsız adayların yararlanacakları ticari amaçlı sabit ilân ve reklam yerleri ile süresinin belirlenmesi ve ilanı (Saat 16.00),
3- Yurt içi sandık kurullarının teşkiline karşı ilçe seçim kuruluna yapılacak şikâyetlerin son günü (298/119-1).
4 EKİM 2015 PAZAR
1- Yurt içi sandık kurullarının teşkiline karşı yapılan şikâyetlerin ilçe seçim kurulunca karara bağlanmasının son günü (298/119-1).
2- Yurt dışı temsilciliklerde görev alan sandık kurulu başkan ve üyeleri ile gümrük kapısı sandık kurullarında görevlendirilenlerle ilgili eğitim çalışmalarının tamamlanması,
5 EKİM 2015 PAZARTESİ
Yurt içi sandık kurullarının teşkili hakkında ilçe seçim kurulunca verilen kararlara karşı il seçim kuruluna yapılacak itirazın son günü (298/119-2).
6 EKİM 2015 SALI
İlçe seçim kurullarınca miting alanlarının belirlenerek siyasi partilere ve bağımsız adaylara duyurulmasının son günü…
7 EKİM 2015 ÇARŞAMBA
Yurt içi sandık kurullarının teşkiline dair ilçe seçim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazın il seçim kurulunca kesin olarak karara bağlanmasının son günü (298/119-2).
8 EKİM 2015 PERŞEMBE
1- GÜMRÜK KAPILARINDA OY VERME İŞLEMİNE BAŞLANMASI,
2- YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERDE OY VERME İŞLEMİNE BAŞLANMASI,
3- Siyasi partilerin, yararlanmak istediği miting alanı ile tarih ve saatini yazılı olarak ilçe seçim kuruluna bildirmelerinin son günü.
9 EKİM 2015 CUMA
1- Birden fazla siyasi partinin, aynı miting alanı için aynı tarih ve saatte tahsis talebinde bulunmaları halinde ad çekme işleminin yapılması (Saat 11.00),
2- Siyasi partilerin yararlanacakları miting alanları ile tarih ve saatlerinin belirlenmesi ve ilanı(Saat 16.00),
3- Bağımsız adaylar için belirlenen gün ve miting alanına birden fazla başvuru olması durumunda ad çekme işleminin yapılması ve bildirilmesi (Saat 16.00).
10 EKİM 2015 CUMARTESİ
1- Yurt içi sandık kurullarının oluşum işlemlerinin tamamlanması, oluşumda görev alanlara bu hususun bildirilmesi ve seçim işlerinde görevlendirileceklere ilişkin eğitim çalışmalarına başlanması (298/24-1),
2- Kapalı oy verme yerlerine ve sandık çevresinde görülebilir yerlere asılacak olan aday listelerinin (Örnek: 44), il seçim kurullarınca SEÇSİS'ten dökümünün alınarak ilçe seçim kurullarına gönderilmesine başlanılması.
11 EKİM 2015 PAZAR
Kapalı oy verme yerlerine ve sandık çevresinde görülebilir yerlere asılacak olan aday listelerinin (Örnek: 44), il seçim kurullarınca SEÇSİS'ten dökümünün alınarak ilçe seçim kurullarına tesliminin bitirilmesi,
12 EKİM 2015 PAZARTESİ
Seçimlere katılan siyasi partilerin radyo ve televizyonda propaganda başvuruları ve propaganda sırasının belirlenmesi için kuraya katılacak temsilcisi ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu temsilcilerinin Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü (298/53).
13 EKİM 2015 SALI
Başvuran siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulunca ad çekilmesi (298/54). 14 EKİM 2015 ÇARŞAMBA
Sandık alanlarında görevli bina sorumluları, kolluk güçleri ve sandık kurulu üyelerini görev yerine ulaştırmak için görevlendirilmiş kişilerin SEÇSİS’e işlenmesinin bitirilmesi.
15 EKİM 2015 PERŞEMBE
Sandık seçmen listelerine sandık alanı ve sandık kurulu görevlileri şerhinin işlenerek çoğaltılmaya başlanılması.
22 EKİM 2015 PERŞEMBE
1- PROPAGANDA SERBESTLİĞİNİN VE BİR KISIM SEÇİM YASAKLARININ BAŞLANGICI (298/49, 55/B-3, 64, 65, 66),
2- Sandık seçmen listelerinin çoğaltılmasının bitirilmesi, 3- İlçe seçim kurullarınca sandık kurulları başkanlarına teslim edilecek seçim araç ve gereçlerini içeren malzeme torbalarının hazırlanmasına başlanılması (298/68).
25 EKİM 2015 PAZAR
1- YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERDE OY VERME İŞLEMİNİN SONA ERMESİ,
2- Radyo ve televizyon propaganda konuşmalarının başlaması (298/52), 3- Seçmen bilgi kâğıtlarının seçmenlere dağıtımının tamamlanması.
26 EKİM 2015 PAZARTESİ
1- Yurt içi görevlilerle ilgili eğitim çalışmalarının tamamlanması,
2- Sandık kurulları başkanlarına teslim edilecek seçim araç ve gereçlerini içeren malzeme torbalarının hazırlanmasının bitirilmesi (298/68),
3- Seçmenlere dağıtılamayan seçmen bilgi kâğıtlarının ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına Örnek: 16 No.lu Tutanak karşılığı iadesi (Görevliler 25 Ekim 2015 Pazar günü akşamına kadar herhangi bir nedenle dağıtamadıkları seçmen bilgi kâğıtlarını ilçe seçim kurulu başkanına iade ederler),
4- Seçmen bilgi kâğıtlarını herhangi bir nedenle 25 Ekim 2015 Pazar gününe kadar alamayanların ilçe seçim kurulu başkanlıklarından almaları hususunun ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca ikişer gün ara ile iki kere ilânı (Alınmayan seçmen bilgi kâğıtları da oy verme gününde sahipleri tarafından istenildiğinde verilmek üzere sandık kurulu başkanlarına teslim edilir).
28 EKİM 2015 ÇARŞAMBA
İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca malzeme torbalarının sandık kurulu başkanlarına teslimi ve göreve hazır duruma getirilmeleri.
29 EKİM 2015 PERŞEMBE
Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerinin kesinleştirilerek çoğaltılmasına başlanması.
30 EKİM 2015 CUMA
Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin kesinleştirilen seçmen listelerinin çoğaltılma işleminin tamamlanması.
31 EKİM 2015 CUMARTESİ
Seçim propagandasının sonu (Saat 18.00) (298/49, 52).
1 KASIM 2015 PAZAR
OY VERME GÜNÜ
Seçim yasaklarının sona ermesi (Saat 24.00)

12 Ağustos 2015 Çarşamba

BAŞ SAVCI ZEKERİYA ÖZ, NEDEN? NİÇİN? ERMENİSTAN'A KAÇTI?..

“ÖZ’ÜN ERMENİSTAN’A KAÇMASI TESADÜF OLMAMALI”
'Ermeni soykırımı'iddialarını çürüten çalışmaları Ergenekon davasında suç delili sayılan ve 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Araştırma Görevlisi Mehmet Perinçek, iddianameyi yazan eski savcı Zekeriya Öz'ün Ermenistan'a kaçmasının tesadüf olamayacağına dikkat çekti. 
 (12 Ağustos 2015 Çarşamba - 20:33)
'Ermeni soykırımı' iddialarını çürüten çalışmaları Ergenekon davasında suç delili sayılan ve 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Araştırma Görevlisi Mehmet Perinçek, iddianameyi yazan eski savcı Zekeriya Öz'ün Ermenistan'a kaçmasının tesadüf olamayacağına dikkat çekti.
Mehmet Perinçek, Aydınlık'a yaptığı açıklamada "Ermeni meselesiyle ilgili yaptığım çalışmalar Ergenekon iddianamesinde ve kararda 'millî hassasiyetleri kullanarak terör örgütü poropagandası' olarak belirtilmişti. Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'yla yaptığım telefon görüşmelerinin tapeleri, bilimsel makalelerim suç delili olarak gösterilmişti. Ergenekon operasyonlarının bir amacı da bu çalışamalara darbe vurmaktı. Şimdi Zekeriya Öz'ün Ermenistan'a kaçması tesadüf olmamalı" dedi.
NİÇİN ABD, İSRAİL, AB ÜLKELERİ VEYA RUSYA DEĞİL?...
Hakkında tutuklanma talepli yakalama kararı çıkarılmadan saatler önce Ermenistan'a kaçan Zekeriya Öz tarafından yazılarak mahkemeye sunulan Ergenekon iddianamesinde:
'Ermeni soykırımı' iddialarına karşı yapılan çalışmaları "terör faaliyeti" olarak değerlendirmişti!...
Talat Paşa Komitesi'nin Ermeni meselesinde yürüttüğü faaliyetlerinin yanı sıra Araştırma Görevlisi Mehmet Perinçek'in soykırım iddialarını çürüten çalışmaları da Ergenekon iddianamesinde suç delili sayılmıştı.

4 Ağustos 2015 Salı

HASBİHÂL; "DOKUNULMAZLIK" Mehmet Şükrü BAŞ

HASBİHÂL                                                         
DOKUNULMAZLIK
Mehmet Şükrü BAŞ
                                                                     mehmet_sukru_bas@mynet.com
Sevgili okurlarım!..
Bu ülke neden arpa boyu yol almıyor veya alamıyor biliyor musunuz?
Kalıcı ve caydırıcı yasalarımız veya anayasamız olmadığı için,
İleriyi görmediğimiz için,
Günübirlik yasalar ve mevzuatlarla yönetildiğimiz için,
Aklı başında yöneticilere hasret kaldığımız için…
                                               ***
Ülkemizin şuanda içerisinde bulunduğu bu vahim duruma bakıyorum dün ne ise bugün de aynı... Değişen bir şey yok.
Konu aynı, konu mankeni aynı,
Söz aynı, kelam aynı,
Söylem aynı, eylem aynı,
Hamam aynı tas aynı,
Sadece tellaklar değişmiş.
                                     ***
25 Temmuz 2007 tarihinde bir konuyu sayfamıza taşımış ve “Dokunun şu dokunulmazlara” diye adeta feryat etmişiz.
Hiç kimseler duymamış bu feryadımızı,
Hiç kimseler dokunmamış dokunulmazlık zırhı altında bazılarının bölücülük ve yıkıcı faaliyetlerine. Aradan geçmiş ay ve yıl itibariyle tam sekiz koca yıl yine aynı söylem ve yine aynı eylemler zadece mankenler değişmiş.
Ülke perişan, millet perişan, devlet perişan.
Ocaklara ateş düşmüş analar, babalar, eşler, yavuklular yetim kalan çocuklar ağlıyor bir ulus ağlıyor.
Kan gövdeyi götürüyor Yüce Meclis çatısı altında hainlere arka çıkılıyor, destek veriliyor.
Dağdaki teröriste methiyeler diziliyor kim diziyor, Bunun cevabı sekiz sene ence yazdığımız yazının içerisinde…
Buyurun birlikte okuyalım 25 Temmuz 2007 tarihli yazımızı.
DOKUNUN ŞU DOKUNULMAZLARA!..
“Adamın kafasını kırmışlar. Adam kan revan içinde avazı çıktığı kadar bağırıyor “Ah arkam vah arkam” Yanına varıp baktıklarında kafasında kanlar aktığını ancak arkasında her hangi bir yara ve berenin bulunmadığını görünce soruyorlar “Arkadaş senin kafanı kırmışlar arkanda ne var ki?” Adam bu soruyu kendisine soranlara garip garip bakarak! “Arkam olsaydı kafamı kırabilirler miydi? demiş.
Bizde bu gün 550 kişinin ya ilk defa yâda yeniden dokunulmazlık zırhına büründüklerini, arkalarını yine sağlama aldıklarını görünce bir sade vatandaş olarak ilgililere diyoruz ki;
Biz milletiz. Bizim vekillerimize dokunulmazlık zırhı veriyorsunuz da biz asıllara neden dokunulmazlık zırhı vermiyorsunuz?
Bana da bir dokunulmazlık zırhı verin!.
Merak etmeyin ülkemin birlik ve beraberliğine, gönderdeki ay-yıldızlı bayrağıma, kışladaki sancağıma, ülkemin her karış toprağına sahip olacak onlara asla ve asla kem gözle bakmayacağım.
Hırsızlık yapmayacağım,
Kimseyi kandırmayacağım.
Hayali ihracatla, hayali faturayla devletimi dolandırmayacağım.
İhalelere fesat karıştırmayacağım.
Çalmayacağım çırpmayacağım.
Lütfen bana da bir dokunulmazlık gömleği verin.
VERİN Kİ!
Korkmadan çekinmeden ülkemi ve ülkemin her değerini koruyabileyim. Ülkeme sövenleri, ihanet edenleri, ülkemin kaynaklarını kurutanları, kanımızı emenleri gece gündüz yâd edeyim.
Ülkemin temeline dinamit koyanları, askerimi, polisimi şehit edenleri, kamu malına zarar verenleri sabah akşam günde beş defa yâd edeyim.
BU KADINI KİM KONUŞTURUYOR?
2007 seçimlerinden bir gün önce ülkenin en yüksek tirajlı gazetesi olan Hürriyet’te bir başlık “Bu kadını kim konuşturuyor” bu kadın dediği kapatılan DEP’in eski milletvekili Leyla Zana bağımsız adayların mitinglerinde terörist başına "Önderimiz İmralı’da" dediği için hakkında soruşturma açılan ve ırkçı politik söylemleriyle dikkati çeken Zana, Iğdır’daki mitingte de Türkiye’yi geren sözler sarf etmekten de vaz geçmedi. Zana, "Artık Türkiye’nin eyaletlere bölünme zamanı gelmiştir. Ankara; Türkiye’yi eyaletlere böl ve Kürdistan eyaletini kur" diyerek adeta emirler yağdırmıştır.
Gördünüz mü neden dokunulmazlık gömleği istediğimi. Bu kadın istediği gibi konuşuyor ben konuşamıyorum. Çünkü beni koruyacak bir gömlek beni koruyacak bir yasa yok.
                                                       ***
PKK örgütüne “üye" olmaktan İstanbul 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu olarak yargılanan İstanbul 3. Bölge Bağımsız Milletvekili adayı olan Sebahat Tuncel seçimi kazandığından bu günlerde mazbatasını alarak meclise girecektir. Ne diyelim oda dokunulmazlık zırhına bürünecek oda Leyla ablası gibi Türkiye’nin bölünmesini gündeme getirecek ve Atatürk’ün kurduğu meclis çatısı altında zehrini kusacaktır. Milletvekili olması sıfatıyla üzerindeki dokunulmazlık zırhı içerisinde hiç kimseden çekinmeden yasalardan korkmadan eylemini sürdürecektir.
Böyle bir oluşum hangi Türk evladını rencide etmez? Merak ediyorum:
                                               ***
Her seçim arifesinde siyasilerimiz meydanlarda “İlk iş olarak dokunulmazlıkları kaldıracağız” şeklindeki yalanlarının sadece Meclis kapısından geçinceye kadar geçerli olduğunu bu kapıdan girince her vekilin mutlaka dokunulmazlık zırhına muhtaç olduğunu görüyoruz.
Hal böyle olunca yalanın, talanın, hırsızlığın, yolsuzluğun, zimmetin, suiistimalin yanında güzel ülkemizin bölünmesi dahi telaffuz edilmeye başlanıyor. Ve bunun adına da ne yazık ki dokunulmazlık deniliyor.
Bu zırhı giyen suç işleme eğiliminde olan bazı vekillerin (burada yazsam suç olur Sebahat Tuncel’in boşalttığı yeri ben doldururum) iştahı kabarınca suiistimaller, yolsuzluklar ayyuka çıkar. Olan ülkemize olur onurumuz ve kişiliğimiz ayaklar altında pas pas olur. Yüce meclisin saygınlığına halel gelir.
                                               ***
Bu yüzden:
2007 seçimleri öncesinde Yeni bir umut olan bu yeni hükümetten rica ediyoruz. ‘Ne olur şu dokunulmazlık zırhını kaldırın, rüşvete, hırsızlığa, yolsuzluğa, vatana ihanete yol vermeyin, dokunun şu dokunulmazlığa insanın alnı açık olsun, suçların karşısında dokunulmazlık bir kalkan olmasın.’
Ah dokunulmazlık ah seni kim icat ettiyse mezarında yatmasın!!!
Bu yazdıklarımın da lütfen altını çiziniz…
Eğer ki kürsü dokunulmazlığı arkasında Yüce Meclis bir gösteri salonu haline getirilir ve ipin ucu kaçırılırsa Allah korusun korktuğumuz şeyler o zaman başımıza gelir. “ demişiz…(25.07.2007)
                                              ***
Ve o gün korktuklarımız bu gün bir kere daha başımıza gelmiş durumda.
Sayın hükümet artık ne yapacaksanız yapın bu ülkede hiç kimseye suç işleme özgürlüğü vermeyin. Vatanın birlik ve dirliğine, vatanın bölünmez bütünlüğüne, bayrağımıza, sancağımıza uzanan her kirli eli kırın artık.
Bu cennet vatanda ülkemize milletimize eylem ve söylemleri ile zarar veren baykuşların kanat çırpmasına izin vermeyiniz artık.
Millet sizden bunu bekliyor.
                                           ***///***
Mehmet Şükrü Baş 05 Ağustos 2015